WhatsApp ile Hemen Ulaş!

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
İşbu Kullanıcı/Üyelik Sözleşmesi (Üyelik Sözleşmesi), iletişim sayfamızda yer alan adres  de faaliyette olan firmamız ile web sitesine girerek üye olan kullanıcı arasında, firmamız tarafından web sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden kullanıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tam anlamı ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını beyan eder.
 
2. TANIMLAR
Hizmet/Hizmetler:  "Alıcı" üyelerin söz konusu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla firmamız tarafından ortaya konulan servisler.
Kullanıcı/Kullanıcılar: Web sitesine erişen gerçek veya tüzel kişiler.
Alıcı: Web sitesi üzerinde "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".
Satıcı: Web sitesi üzerinde mal veya hizmet satışı arz eden tüzel kişi.
Üye Sayfası: Alıcının, web sitesinde yer alan çeşitli servis ve uygulamalardan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden istenen bilgilerini girdiği, sadece Alıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen ve Alıcı üyeye özel sayfa, “Hesabım” altındaki sayfalar.
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Söz konusu sözleşmenin konusu, web sitesinde firmamız tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden Alıcı tarafından yararlanılmasına ilişkin şartlar ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise, web sitesinde yer alan tüm hizmet, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup; web sitesinde firmamız tarafından sağlanan servis ve hizmetlere ilişkin, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Alıcı tarafından kabul edilmesi ile Alıcı web sitesinde yer alan veya alacak olan firma tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. Alıcılık statüsünün kazanılması için, Alıcı üye olmak isteyen kullanıcının web sitesinde bulunan üyelik formunu firmamız Üyelik Sözleşmesini onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun firmamız tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen Kullanıcının/Üyenin gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ile birlikte ve Alıcı' ya bildirilmesi ile Alıcılık statüsü başlamakta ve böylece Alıcı işbu sözleşme ve web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan ve yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı/Üye" sorumludur. Alıcılık hak ve yükümlülükleri sadece Alıcılık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Alıcı kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez ve aktaramaz. Alıcılık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda anlaşmazlık bulunması ve bu konuda söz konusu kişilerin firmamızdan istekte bulunması halinde firmamız, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için en son firmamıza ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının Alıcı hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda firmamızın üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.
4.2. Alıcı, web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde web sitesindekiler de dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal gereklilikleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve şartlarla ilgili olarak firmamızın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.4. Alıcı, web sitesine kendisi tarafından yüklenen veri, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit etme veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin web sitesi üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. "Alıcı", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerindeyken firmamız üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; söz konusu sözleşmenin hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, web sitesi üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Alıcının web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4.6. firmamız, yürürlükteki mevzuat dikkatince yetkili makamlardan talep gelmesi takdirde Alıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamda sınırlı olmak şartıyla uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.
4.7. Alıcının, “Hesabım” ve altındaki sayfalara erişmek ve web sitesi üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgileri, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır.
Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ya da itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def'i ve itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. firmamız, web sitesinin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen şekillerde web sitesinin her türlü kullanımına ve üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve web sitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemektedir.
Web sitesinin, Alıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
Web sitesinin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma suretiyle kullanılması;
Yanlış bilgiler vererek veya başka bir kişinin bilgilerini kullanarak işlem yapılması, yalan, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, hesap bilgileri ve ödeme bilgileri vermek sebebiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde web sitesinin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında ya da kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf veya katılımcı olunması ya da hesap oluşturulması,
 Web sitesinin her türlü yasaya uygun olmayan veya hile amacı ile kullanılması,
Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan ve web sitesine ya da 3. kişiye ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi ya da yerine yenisinin yerleştirilmesi;
Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek suretiyle değiştirmek, üzerine oynama yapmak ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahalede bulunulması;
Yorum ve puanlama sistemlerinin firmamız web sitesinin dışında başka amaçlar için kullanılması;
 Zincirleme mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
Virüs ya da web sitesine, web sitesinin veri tabanına, web sitesi üzerinde bulunan herhangi bir içeriğe zarar verici başka bir teknoloji yayılması;
Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil olmak üzere, herhangi bir bilgi ve veri toplanması;
 firmamızın önceden yazılı izni alınmaksızın web sitesi üzerinde otomatik program, robot, bot, web crawler, örümcek, spider, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılım yahut sistemleri kullanılması ve bu şekilde web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında web sitesi üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; firmamız ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.9 firmamız, Alıcı tarafından web sitesine beyan edilen "Üye" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini yerine getirmek ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi veya iş ortakları adına kullanabilir, saklayabilir ve paylaşılabilir. "Üye/Alıcı", bilgilerinin firmamız tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına izin gösterdiğini kabul ve beyan eder. firmamız söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber Alıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm firmamız girişimleri ile de paylaşımına izin vermektedir.
 
4.10 "Alıcı" kendisi tarafından web sitesine sağlanan her türlü veri, bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi web sitesinde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü önlemi (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Alıcı, web sitesi üzerinden sunulan servisleri firmamız bilgilerini ve firmamızın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz ya da başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmamızdan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 
6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
firmamız, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda web sitesinde yayınlayarak değiştirebilir. Söz konusu bu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Alıcı" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.
 
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, firmamız işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından firmamızdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep terimi; doğal afetler, isyanlar, savaş, grev, siber saldırı, iletişim problemleri, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla firmanın kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
9. WEBSİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
"Alıcı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda firmanın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu her türlü elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, elektronik veriler, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, firmayı  yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
10. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamadığı durumlar, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini bozmayacak veya etkilemeyecektir.
 
11. BİLDİRİM
Üyeler ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta aracılığıyla ya da web sitesinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve firmamızın bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır.
 
Üye, üye olduğu tarih itibari ile, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamak suretiyle, sözleşme hükümlerine üyeliği süresi boyunca bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.